GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Pokud jste zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Ze zákona zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Správce osobních údajů

Správcem je:

Martina Jerie Lukášková
250 82 Úvaly
IČ: 45113629, MÚÚvaly, č.j. ŽO/81936/97  ; MÚÚvaly,č.j. ŽO/82721/00

Provozuji webové stránky www.rudhyar.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

2. Kontaktní údaje

Tel. čísle +420 728 113 502 nebo na e-mail: info@rudhyar.cz

3. Prohlášení

Prohlašuji,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožňuji vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

4. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nebo fakturační údaje nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. pro komunikaci ohledně  vstupného na symposia, semináře, zaslání podkladů, dohodnutí schůzky apod.)
 • Vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů.
  Pokud nejste zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. Souhlas je udělen na neomezené období.
  Tento souhlas můžete odvolat zasláním emailu s předmětem nebo textem emailu „NEZASÍLAT,“ zaslaným na info@rudhyar.cz.
 • Fotografie, audio, video záznam ze seminářů a konzultací
  Na symposiu pořizuji  audio nebo video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu a sociálních sítích. Video a audio záznam slouží účastníkům a zájemcům o symposium ke zhlédnutí nebo k propagaci akce. U těchto materiálů nikdy nenahráváme jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě souhlasu.

 

5. Cookies

Při procházení webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

7. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci  a to je správce webu, který je vázán mlčenlivostí a byl proškolen v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

 • Sendmail- aplikace pro emailovou komunikaci
 • Facebook – FB pixel
 • Google – Google Analytics
 • Google – Google Ads
 • Google – Search Console
 • Účetní firma

 

8. Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

9. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: astrologmarluk@seznam.cz.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
  Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na výmaz (být zapomenut)
  Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
  V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
  Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi,pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
  E-maily s inspirací a našimi plánovanými akcemi vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
  Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů zasláním emailu s předmětem nebo textem emailu „NEZASÍLAT,“ zaslaným na jana@samani.cz nebo info@samani.cz.

 

10. Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že já i moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 9. 2019.

V Praze dne 1. 9. 2019

Martina Jerie Lukášková